PASAPORT NASIL ALINIR? PASAPORT ÇEŞİTLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umuma Mahsus Pasaportlar-Normal Pasaport

Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde Valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerince verilir.

Umuma Mahsus Münferit Pasaportlar,en az üç ay, en fazla beş yıl süreyle geçerli olmak üzere verilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek pasaport talep formu,
 • Nüfus cüzdanı aslı,
 • Dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için iki adet),
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" ve talep edilen sürelere göre belirlenmiş pasaport harcı (Temditler için pasaport cüzdan bedeli istenmez),
 • Reşit olmayan ve mahcurlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir),

Umuma Mahsus Müşterek Pasaportlar:

Üç ay, altı ay ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir. En az beş kişilik kafile teşkil edilerek toplu halde yolculuk etmek isteyen Türk Vatandaşlarına talep etmeleri halinde verilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Kafile başkanının dolduracağı İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecek pasaport talep formu,
 • Nüfus cüzdanlarının asılları,
 • Kafile başkanının beş, diğerlerinin dörder adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğrafları,
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" ve her kişiden talep edilen sürelere uygun ayrı ayrı alınacak pasaport harcı.

Umuma Mahsus Pasaport

Bu tür pasaportlar halen yurt içinde valilikler adına Emniyet Müdürlüklerince ve yurt dışında Konsolosluklarımızca verilmektedir.

İstenilen Belgeler:

1-Pasaport form dilekçesi; yurt içinde umuma mahsus pasaport almak isteyen vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak İl Emniyet Müdürlüklerinde satışa sunulan ‘pasaport istek formu’ tam ve doğru olarak doldurulduktan sonra İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir.

2-Nüfus Hüviyet cüzdanı; Pasaport istek formuna yazılan bilgilerle nüfus hüviyet cüzdanındakilerin karşılaştırılmasından sonra pasaport müracaatlarından sonra kendilerine iade edilir.

3-4adet (4,5x6 ebadında) vesikalık fotoğraf. Temditlerde iki adet.

4-Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakat name,

5-İşçi ve işçi ailelerinden İş ve İşçi Bulma Kurumundan alınacak belge,

6-Yurtdışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığından alacakları belge,

7-İthalat ve ihracatçı ile belli bir meslek yazdıracaklardan (kasap ve vb.) ilgili kuruluşlardan belge,

Bu türden pasaport almak veya temdit ettirmek için herhangi bir İl Emniyet Müdürlüğü’ne veya dış temsilciliklerimize başvurmak mümkündür. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu İlden başka bir yere müracaat edilmesi halinde tanzim süresi uzamaktadır.

Hususi Damgalı Pasaportlar (Yeşil Pasaport)

Dört yıl süreyle , yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ üstlenmiştir.

Kimler Alabilir?

 1. TBMM eski üyeleri ,
 2. Eski Bakanlar,
 3. Görevleri süresince Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları,
 4. Birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,
 5. Birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,
 6. Sözleşmeli olarak çalışanlardan, kadro karşılıkları olmayan ancak TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri birinci, ikinci, üçüncü derecelerden kesilmekte olan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,
 7. Dört, beş ve altıncı maddelerde belirtilenlerden emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış bulunanlar,
 8. Birinci, ikinci, üçüncü derecelerde bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet Memurları ile Subay ve Astsubayların taşıdıkları ünvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet Memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı ünvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananların emsalleri,
 9. Bunların eşleri ile bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşleri (Başkası ile evlenmemiş ise),
 10. Bu durumda olanların yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yine yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları.

Çalışanların Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • Çalıştığı kurumdan onaylı pasaport talep formu,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için iki adet),
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" Temditler için istenmez,
 • Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
 • Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)

Emekli veya Meslekten Ayrılmış Olanların Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • Kendi imzaları ile dolduracakları matbu pasaport talep formu, 2- Kurumundan alacağı, emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki kadro derecesini belirten yazı, (Temditler için istenmez) ,
 • Nüfus cüzdanı ve Fotokopisi,
 • Dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için iki adet),
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" Temditler için istenmez,
 • Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
 • Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)

Hususi Pasaport -Yeşil Pasaport

Bu tür pasaport, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine, eski bakanlara, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan devlet memurlarına, kadro karşılığı olmaksızın Emekli Sandığı ile ilintilendirilip, 1, 2 ve 3’üncü derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan kamu görevlilerine,devlet memuriyetindeki hizmet süreleri taşıdığı unvan veya rütbeleri itibariyle bu gün hususi pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle 1, 2 ve 3’üncü derece karoları almadan emikli olanlara veya ayrılanlara, 3,4,5 ve 6’ncı maddelerde sayılanlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarına görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda olanların eşlerine, hususi pasaport almaya hak kazandığı sırada vefat edenlerin başkalarıyla evlenmemiş dul eşlerine, hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp, evli ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına, reşit olmayan erkek çocuklarına hususi pasaport verilir.

İstenilen Belgeler:

Çalışanlar için

1-Hususi pasaport talep formu (Kurumun yetkili amirinden onaylı)

2-Nüfus cüzdanı aslı (Kontrol edildikten sonra iade edilir)

3-Dört adet 4,5x6 cm ebadında cepheden yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Temditler, süre uzatımı için iki adet)

4-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ‘Pasaport Cüzdan Bedeli’ (Temdit ve süre uzatımı için ücret istenmez)

5-Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi.

6-Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin (Ayrı pasaport alacaksa anne-baba, anne refakatinde olacaksa baba, baba refakatinde olacaksa annenin) noterden tasdikli muvafakat-name (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilebilir.)

Emekli ve Çekilenler İçin

1-Emekliler için talep formu

2-Emekli veya çekildiği tarihteki kadro derecesini ve unvanını belirten ve eski kurumları tarafından yetkili kılınan amirinden onaylı belge.

3-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi

4-Dört adet 4,5x6 cm ebadında cepheden yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Temditler ve süre uzatımı için iki adet)

5-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ‘Pasaport Cüzdan Bedeli’ (Temditler ve süre uzatımı için istenmez)

6-Daha önce herhangi bir pasaport almışsa geri getirilmesi.

7-Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin (Ayrı pasaport alacaksa anne-baba, anne refakatinde olacaksa baba, baba refakatinde olacaksa annenin) noterden tasdikli muvafakat-namesi (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamların huzurunda da verilebilir.)

Hususi Pasaport Talep ve Müracaat Şekilleri

Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin baş vurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüklerince verilir.

Bu nevi pasaportlar aynı şartlar dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerince de verilebilir.

Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren ayrıldığı kurumun yetkili amirinden onaylı belgelerle doğrudan İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir.

Hususi Pasaportun Geçerlilik Süresi ve Temdidi

Hususi pasaportlar dört sene için geçerli olmak üzere tanzim edilir. Yurtiçinde pasaport süresi bitenler için yine yetkili amirin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlerince beşer defa uzatılır. Bu pasaportların süresi yurtdışında bitenlerin pasaportları yine yetkili amirin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilerince de aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür.

Hizmet Damgalı Pasaportlar- Kırmızı ve Diplomatik Pasaport

Dört seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tesbit edilecek süreyle sınırlı olarak, yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi Başkanlığımız üstlenmiştir.

Kimler Alabilir:

 1. Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderilen veya dış memleketlerde görevlendirilenler,
 2. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu Milletlerarası Kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar,
 3. Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenler,
 4.  Bunların eşleri,
 5. Bu durumda olanların, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yine yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu,
 • Görevlendirme onayı,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Üç adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için bir adet),
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" (1996 yılı için bir milyon TL.- Temditler için istenmez),
 • Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
 • Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)

Hizmet Pasaportu

Bu pasaport, diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir.

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu Milletlerarası Kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport Emniyet Genel Müdürlüğü’nce verilmektedir.

İstenilen Belgeler

Bakanlık Onayı ve pasaport talep yazısı, Üniversite mensuplarından YÖK yazısı, Form dilekçe, 3 adet (4,5x6 ebadında) fotoğraf (temditler için 2 adet ), Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli örneği, Reşit olmayanların kanuni temsilcilerinin muvafakat namesi istenir.

Diplomatik Pasaport

Bu pasaport Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir.

Diplomatik Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 yıl için, daimi görevle gidenlere de azami 4 yıl için geçerli olmak üzere verilip, icabında aynı müddetle 3 defa temdit olunur.

Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay 1.ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, eski Başbakanlara, Dışişleri eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başkanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üstü düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinin yanında memur edilen müşavirlere, ateşlere ve muavinlerine, Hükümet adına Milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya Milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler siyasi kuryeler verilir.

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür.

Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp, reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi diplomatik pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir.

Diplomatik pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.

Diplomatik pasaportlarda, sahiplerinin veya varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer adet fotoğraflarının pasaport üzerinde olması lazımdır.

Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

Öğrenci Meşruhatlı Pasaport

Yurtdışına öğrenim için gidecek olan vatandaşlarımızın, Milli Eğitim Bakanlığından alacakları durumlarını gösteren belgeyle müracaat etmeleri halinde, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla harçsız "Öğrenci" meşruhatlı pasaport verilir.

İşçi Meşruhatlı Pasaport

Yurtdışında geçimini temin ettiğini İş ve İşçi Bulma Kurumundan alacakları belge ile belgelendirenlere, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla ilk iki yılı harçtan muaf "İşçi" meşruhatlı pasaport verilir. Aynı şekilde bu durumda olanların aileleri de bu tür pasaportu alabilir.

Kaybolan Pasaportlar

Alınan pasaportun kaybolması halinde vakit geçirilmeden mahallin polismakamlarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Böylece kaybolan pasaportun, ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hudut kapılarımızda bulunan bilgisayarlara kaydedilmesi sağlanacaktır. Kayıp pasaport için müracaat edilmemesi halinde ise, pasaport ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanılırken yakalandığında pasaportun gerçek sahibi de adli işleme konu olacaktır.

Türkiye'ye Giriş ve Çıkış

Türkiye'ye giriş ve çıkışlar Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş ve çıkış kapılarından yapılır. Türkiye'ye giriş-çıkışta Hudut Kapısındaki görevlilere usulüne uygun düzenlenmiş, muteber bir pasaport ibraz edilmesi zorunludur. Öte yandan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerden Türk vatandaşlığı sabit olanlar Türkiye'ye kabul olunur. Ancak bunlardan pasaportsuz olanlar hakkında gerekli yasal işlem de yapılır. Vatandaş sınırdışı edilemez ve ülkeye girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Çift Uyruklu Vatandaşlarımız

Çift uyruklu vatandaşlarımız Türkiye'ye giriş-çıkışlarında ve Türkiye'de bulundukları süre içinde TC vatandaşı gibi işleme tabi tutulurlar. TC vatandaşlığını muhafaza edip de aynı zamanda başka bir Devlet Vatandaşı olanlar Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında TC pasaportu ibraz etmek zorundadır. Ancak istemeleri halinde ikinci ülke pasaportlarına da giriş-çıkış damgası vurulabilir. Çift uyruklu vatandaşlarımıza Türkiye'ye girebilmeleri için vize verilmesi söz konusu değildir.

Pasaport Yerine Geçen Belgeler Şunlardır:

 • Pasavan,
 • İdari Mektup,
 • Gemiadamı Cüzdanı,
 • Uçak Mürettebatı Belgesi,
 • Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi,
 • Hudut Geçiş Belgesi,
 • Seyahat Belgesi,
 • Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi

 

 

VİZE ALABİLİR MİYİM?

Global Vizyon Eğitim Danışmanları, uzun yılların verdiği birikimle kimlerin vize alıp kimlerin alamayacağını tahmin edebilecek tecrübeye sahiptirler. Edindiğimiz tecrübelerden vize için üç durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Vizeyi Rahatlıkla Alabilecek Olanlar

Lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencisi olanlar , üniversiteden yeni mezunlar ve üniversite mezunu olup bir işte çalışanlar öğrenci vizesini kolaylıkla alabilirler.
Vize müracaatlarında öğrenciler finansal durumlarını belgelemek zorundadırlar. Eğer öğrenci eğitim masraflarını ve diğer harcamalarını fazlası ile karşılayacak durumda ise ( bunu ailesinin ve varsa kendisinin banka hesaplarını göstererek kanıtlayabilir) ve ailesindeki fertlerin bir işte çalıştığını ispatlayabiliyorsa, finansal açıdan yurtdışında eğitim yapmak için yeterli görülecektir. Ayrıca öğrencinin kendisine ve/veya ailesine ait gayri menkullerin ve araçların, tapu ve ruhsat fotokopilerini vize müracaatında yanında bulundurması gerekmektedir. Önceden başka ülkeye veya aynı ülkeye vize alınmış ise buda vize verilirken olumlu yönde göz önünde bulundurulacaktır.

Vizeyi Belirli Koşulları Yerine Getirerek Alabilecekler

Öğrenciliği devam eden ya da lise mezunu olup bir işte çalışanlar, belirli kriterleri yerine getirerek vize alabilirler.

Bu statüdekiler, eğer kendilerinin veya ailelerinin gelir durumları yeterli değil ise yakınlarını sponsor olarak gösterebilirler. Amca, teyze, dayı,hala gibi yakın akrabalar sponsor olabileceği gibi çalışılan işyeri de sponsor olabilir. Vize müracaatında sponsora ait banka hesapları, gayri menkuller, menkuller ve iş durumunu gösterir belgelerin ibraz edilmesi gerekir.
Bunların yanı sıra önceden dil kursuna gitmiş iseniz kurstan alınan sertifika veya belgenin gösterilmesi vize alma olasılığınızı arttıracaktır.

Vizeyi Kesinlikle Alamayacak Durumda Olanlar

İlkokul veya ortaokul mezunu olmasına rağmen bir işte çalışanların , şirket ya da holding sahibi olmadıkları müddetçe ya da buna denk fazla sayıda yatırımları bulunmaması durumunda vize almaları imkansızdır diyebiliriz.
Lise mezunu olup da herhangi bir işte çalışmamış ya da uzun süredir çalışmayanların, kendi ve ailevi finans durumları iyi değilse vize almaları maalesef söz konusu değildir.

Bu maddeler dışında vize için gerekli evrakları şu şekilde sıralayabiliriz :

 • En az 6 ay geçerli pasaport.
  (Henüz pasaportu olmayanlar bulundukları il veya ilçe Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şubesi'ne 4 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanın aslı ve pasaport harç parası ile birlikte başvurmalıdırlar. Nüfus kütüğünüz başvuru yaptığınız ilçede ise 7 gün içerisinde, başka bir ilçede ise yaklaşık 20 gün içerisinde pasaportunuzu teslim alabilirsiniz.)
  Eğer varsa eski pasaportlarınız
 •  4 adet vesikalık fotoğrafınız ( Amerika vizesi için arka fon beyaz olmalı )
 • Vize için gereken ücret, İngiltere için 35 GBP(Yeşil pasaporta vize ücreti almaz), Amerika için 100 USD (Dışbank'ın Amerikan Konsolosluğu hesabına yatırılması gerekmektedir), Avustralya için 315 AUD , Kanada için 3 aydan fazla öğrenci vizesi müracaatlarında 125 CAD - 3 ay ve 3 aydan az vize müracaatlarında 75 CAD 'dır. (Dışbank'ın Kanada Konsolosluğu hesabına yatırılması gerekmektedir.) ,Almanya için 50 DEM, Fransa için 655 FFR, İtalya için ücretsiz, İsviçre için 40 CHF, İspanya için 3,500 - 7,500 ESP ( kurs süresine göre ücret değişir)
 • Türkiye'de en son mezun olduğunuz okulun diploma / mezuniyet belgesi ve transkript fotokopileri
 • Gideceğiniz eğitim kuruluşundan kabul mektubu (Global Vizyon tarafından sağlanmaktadır)
 • Yurtdışında kalacağınız süre içersinde geçiminizi karşılayabileceğinizi gösteren belgeler,
  - Ailenizin ve sizin banka cüzdan fotokopileri ( hisse senedi, repo, vadeli hesap vb. ) - En az 3 ay evvelinden eğitim için ayırdığınız bütçenin hesaplarınızda bulunmuş olması gerekebilir.
  - Ailenizde çalışan fertlerin maaş bordroları veya iş sahibi iseler işyeri ile ilgili evraklar (Ticaret odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, kuruluş gazetesi) , emekli iseler emekli cüzdanları - Tüm bu belgelerin fotokopisi yeterlidir.
  - Tapu, araba ruhsatı ve kredi kartlarının fotokopisi. (Anne, baba ve kardeşler üzerine kayıtlı malvarlığı olabilir )
  - Eğitim giderlerinize sponsor olacak firma ya da şahıs var ise durumunuzu açıklayan yazı ve sponsora ait banka hesap cüzdanı, ticaret odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopileri
 •  Halen öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve okuldan alacağınız izin belgesi
 •  Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
 •  Çalışıyorsanız; işyerinizden izinli olduğunuzu ve dönüşünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup, son 3 ayın maaş bordrosu, son aylara ait sigorta bildirgesi, işe giriş bildirgesi
 •  İngilizce öğrenmek için bir dil kursuna gitmiş iseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız, kursa devam ettiğiniz tarihleri ve seviyenizi gösteren bir mektup
 •  Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı ve vukuatlı aile nüfus kütük kayıt örneği ( Kanada ve Avustralya müracaatları için )
 •  Hangi amaç için eğitim almak istediğinizi anlatan Niyet mektubu (Kanada ve İsviçre müracaatları için )
 •  Almanya ve İsviçre vize müracaatlarında ise ;
  - Orada bulunduğunuz süre içersindeki masraflarınızın kimin tarafından karşılandığını açıklayan noter onaylı taahhütname / Garantör (kefillik) belgesi
  - Türkiye'de oturan anne ve babanın muhtarlıktan ikamet belgeleri (ve bu belgelerin Almanca'ya tercüme ettirilmiş ve noter tasdiki yapılmış suretleri)
  - İsviçre için bir İsviçre bankasında en az 18,000 CHF olduğunu gösteren dekont ve Türkiye' ye döneceğinizi belirten taahhütname,

Önemli not : Avustralya konsolosluğu vize müracaatlarında tüm belgelerin asıllarını da görmek istemektedir.

Vize Müracaatına Gidenlere Tavsiyelerimiz :

 • Vize başvurusuna giderken dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan birisi giyimdir. Konsolosluklar o ülkenin resmi kurumları olup, konsolosluk görevlileri de o ülkenin temsilcileridir, bu nedenle dış görünüşünüze vereceğiniz önem aynı zamanda onlar için kendilerine verilen saygıyı da göstermektedir. Herhangi bir ülke konsolosluğuna vize başvurusu için gittiğinizde bir iş görüşmesine ya da önemli bir toplantıya giderken göstermiş olduğunuz önemi göstermeli, mümkün olduğunda şık, temiz ve düzenli giyinmelisiniz. Bazı durumlarda görevli, evraklarınızı incelemeden dış görünüşünüze bakıp bir kaç soru sorarak bir değerlendirme yapabilir.
 •  Konsolosluk görevlisi başvurunuzu değerlendirirken, Türkiye' deki sosyal ve ekonomik durumunuz, ülkelerine gidiş nedenleriniz, kalmayı planladığınız süre, döndüğünüzde ne yapmak istediğiniz, daha önceki seyahatleriniz, finans kaynaklarınız vb gibi bir çok konudaki durumunuzu öğrenmek üzere size bir çok soru soracaktır. Bu sorulara kısa net ve birbiriyle çelişmeyen cevaplar vermelisiniz. Görevli sizin özel durumunuza göre gerekli gördüğü soruları da sorar ve cevaplarınızı içinde bulunduğunuz şartlara göre değerlendirir. Bunun yanı sıra görevli değerlendirme yaparken Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alır.
 • Cevaplarınızı veya itirazlarınızı keskin çıkışlarla değil, mümkün olduğunca nazik bir dilde ve uygun bir üslupta yapmalısınız.

Vize alabilmek için finansal açıdan yeterli olmanızın yanı sıra Türkiye'de bulunan sosyal, ekonomik ve ailevi bağlarınızı da göstermeniz gerekmektedir. Bu sayede vize görevlisi sizin ülkelerinde kısa süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döneceğinize ikna olacaktır.

Global Vizyon' a başvurduğunuzda vize alıp alamayacağınız veya hangi koşulları yerine getirdiğinizde vize alabileceğiniz size açıklanır, gereksiz yere zaman ve para kaybına uğramazsınız.

 

VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İŞVEREN İSENİZ:

1. Şirketin antetli kağıdına ilgili makama hitaben turistik amaçlı vize talebinizi belirten dilekçe. (Yetkili kişi veya kişilerce kaşe ve imza)
2.
Ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi.
3.
Vergi levhasının fotokopisi.
4.
Firmanızın imza sirküleri. (Fotokopi)
5.
Ticari sicil gazetesi. (Ortak iseniz isminizin geçtiği yeri işaretleyiniz)
6.
Gayri menkul fotokopileri. (Ev, Arsa, Devremülk v.b)
7.
Şahsi veya firmaya ait banka cüzdanları.
8.
Yeni çekilmiş fotoğraf. (Vesikalık)

ÜCRETLİ İSENİZ:

1. Çalıştığınız firmanın antetli kağıdına ilgili makama hitaben çalıştığınıza dair dilekçe.
2.
İlgili makama hitaben turistik gezi amaçlı vize talebinizi belirten dilekçe.
3.
S.S.K. işe giriş. (S.S.K. Onaylı fotokopisi) ve son dört aylık SSK primlerinin ödendiğine ilişkin belge
4.
Son üç aylık maaş bordronuzun fotokopileri veya asılları.
5.
Yukarıdaki 2.3.4.5.6.7.8. nolu şıktaki evraklarda istenilmektedir.
EV HANIMI İSENİZ:

1. İlgili makama hitaben dilekçe.
2.
Gayrimenkullerin fotokopisi. (Ev, Arsa, Devremülk v.b)
3.
Eşinizin iş durumunu belirten belgeler. (İş durumuna göre yukardakilerin hepsi)
4.
Şahsi banka hesap cüzdanı.
EMEKLİ İSENİZ:

1. İlgili makama hitaben dilekçe. (Turistik amaçlı vize talebi)
2.
Emekli cüzdanı ve maaşını aldığı bankanın hesap cüzdanı.
3.
Gayrimenkuller. (Ev, Arsa, Tapu, v.b fotokopileri)
ÖĞRENCİ İSENİZ:

1. Dilekçe. (İlgili makama turistik vize amaçlı)
2.
Okuldan alınmış öğrenci belgesi. (Bu seneye ait)
3.
Ebeveynlerin iş durumunu gösteren belgeler. (İşine göre yukardakiler)

4-Masrafların ailesi tarafından karşılanacağına ilişkin taahhütname

PASAPORTUNUZUN GEÇERLİ OLMASİ İÇİN:

1. Pasaportun vize başvuru tarihinden itibaren geçerlilik  süresinin en az 6 ay olması.
2.
Vizenin basılacağı vize sayfalarının boş olması.
3.
Pasaport hamili tarafından imzalanmış olması

18 yaşından küçük çocuklar tek başına gidiyorsa ailesinin noterden muvafakatname vermesi gerekmektedir.

VİZE NEDİR?

Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte ülkeler arasındaki kararlar doğrultusunda şahsın kendine ait pasaportuna yada yerine geçebilecek diğer bir belgeye,gideceği ülkenin temsilciliği (Konsolosluk, Büyükelçilik.. vb.) tarafında verilen izin belgesidir.
VİZELER:

Turistlik, Ticari veya öğrenim amacı ile alınır ve süresi verilen makam tarafından ziyaretin amacına göre saptanır.
TRANSİT VİZE:

Kişiler çıkış yaptıkları ülkeden ikinci bir ülke üzerinden üçüncü bür ülkeye geçiş yapacaklarsa ve bu geçiş esnasından ikinci ülkenin gümrük sahasından ayrılacaklarsa, ülkeler arası anlaşmaya göre ikinci ülkeden üçüncü ülkeye geçiş için alınan vize "Transit Vize" dir.
VİZE ÖZELLİĞİ:

AVUSTURYA , BELÇİKA , FRANSA , ALMANYA , YUNANİSTAN , İTALYA , LÜKSEMBURG , HOLLANDA , PORTEKİZ , İSPANYA , DANİMARKA , FİNLANDİYA , İZLANDA , NORVEÇ , İSVEÇ
Yukarıdaki 15 schengen ülkesinden herhangi birinden alınan vize ile diğer schengen ülkelerine seyahat gerçekleşebilir. Sınır polislerinin isteği, yolcunun gideceği ülkenin konsolosluğundan vize alarak schengenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda olmaktadır.
MULTİPLE :

Çok giriş çıkış ( Vizenin bitiş Tarihine kadar geçerli )
SİNGLE:

Tek giriş çıkış ( Bir kere kullanılabilir. Vizenin bitiş tarihi geçmemiş bile olsa 2.çıkış yapılamaz.)
• TRANSİT VİZE ( HAVAYOLU)
• TRANSİT VİZE ( KARAYOLU)
• KISA SÜRELİ KALIŞ ( 3 AY VEYA DAHA AZ )
• UZUN SÜRELİ KALIŞ ( 6 AY VEYA DAHA FAZLA )

PASAPORT:

Bir ülkenin vatandaşına veya vatandaşlığana geçmiş yada bir başka bir ülkenin vatandaşıyken sığınma hakkı alan kişilere verilen resmi bir belgedir. Kişiler bir ülkeden başka bir ülkeye seyahatlerinde pasaport yada ülkelerin almış olduğu kararlarla yada pasaport yerine geçen kimliklerle geçebilir. Bazı kişiler milliyetine tabi olduğu ülkede başka bir ülkenin vatandaşlık hakkını kazanıp o ülkelerden pasaport alma hakkı kazanır. Dolayısıyla seyahat eden kişiler değişik ülkelerin kimlikleri bulunabilir.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ:

Bir ülkenin vatandaşına vermiş olduğu normal pasaportun dışında
1-YABANCILAR PASAPORTU

Başka bir ülkenin milliyetindeki kişilerin farklı bir ülkede vatandaşlık hakkı kazanıp o ülkeden aldıkları pasaporttur.

2-ÇOCUKLARIN PASAPORT YERİNE GEÇEN KİMLİKLERİ

ÖRNEĞİN : KINDERAWEIS

3-DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK PASAPORTLARI

Uluslararası gümrük ve kanunlar doğrultusunda kişiler hak etmiş oldukları pasaportlardır.

4-ULUSLARARASI KIRMIZI KAPLI PASAPORTLAR

ÖRNEĞİN: Birleşmiş milletler ve benzeri kuruluşların vermiş olduğu pasaportlar.

5-AİLE PASAPORTLARI

a- Karı ve kocanın birlikte bir tek pasaporta sahip olmaları
b- Anne ve babanın pasaportuna yaş sınırına göre çocuklarının da kayıtlı olmaları

6.GÖREVLİ ÖZEL VE SERVİS PASAPORTLARI

Devlet dairelerinden veya özel görevlerde bulunanlara verilen pasaportlardır.

TÜRKİYE'NİN VERMİŞ OLDUĞU PASAPORT VE KİMLİK TÜRLERİ:

• Siyah kaplı normal vatandaşların kullandığı pasaport,
• Kırmızı kaplı diplomatik pasaport (Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Bakanlarının kullandığı pasaportlar),
• Yeşil kaplı hususi pasaport (Devlet dairesinde 1.2.3 derecedeki memurların kullandığı   pasaportlar),
• Gri kaplı pasaportlar (öğretmen,doktor,subay vb görevlilere verilen pasaportlar),
• Yabancılara ait pasaportlar,Dışişleri Bakanlığının onayı ile Türkiye'de 3 ila 6 ay arasında kalma hakkına sahip olan kişilere verilen pasaportlar,
• Gemici belgeleri,gemici memur ve mürettebatının pasaport olarak kullanabileceği belgelerdir,
• Landing Card,Türk vatandaşı olup yurt dışına çıkacak görevli uçucu ekibine verilen belgeler.

Daha ayrıntılı bilgi için  http://www.ankara.pol.tr/html/hizmetler/pasaport/index.php  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vize için gerekli evraklar ve işlemler sık sık ilgili konsolosluklar tarafından değiştirildiği için vize alacağınız ülkenin konsolosluğuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !